Finn-Arne Lauvås: Hva er preterisme? (2017 Norwegian)

Print Friendly, PDF & Email

Da profetier ble oppfylt gikk de over fra å være futuristisk til preteristisk. Begrepet ”preterisme” betyr altså allerede oppfylt. Oppfyllelsen ligger altså bak oss.


Hva er preterisme?

By Finn-Arne Lauvås
August 27, 2017 (Norwegian Original; Use Translate Widget for English)


CLICK HERE TO READ ARTICLE AT ORIGINAL SOURCE


ENGLISH EXCERPT:

A new word has appeared in the debate about the prophetic word. It is the term “preterism”, which originates from a Latin word (praeter – past el.). I will here simply explain what the term means. Preterism is the opposite of futurism (Latin Futurum – Future). When a prophecy is given in the Bible, it is always a futurism. This means that fulfillment will be somewhere in the future. Sometimes prophecies were fulfilled in the GT as when the Jews returned from Babylon and rebuilt the temple and Jerusalem. Another example is Isa.44-45 when King Kyros encouraged the Jews to go home. Other times, the prophecies were messianic and eschatological. That means they were fulfilled in Jesus Christ and what we call the end times. When prophecies were fulfilled, they went from being futuristic to preteristic. Thus, the term “preterism” means already fulfilled. The fulfillment lies behind us. The debate basically reflects on how much of the prophetic word that is already fulfilled.

I feel that it will be wrong for me to move the focus from Jesus and Calvary to 70.


Hva er preterisme? – Del 1

Et nytt ord har dukket opp i debatten omkring det profetiske ord. Det er uttrykket “preterisme”, som skriver seg fra et latinsk ord (praeter – forbi el. fortid). Jeg vil her enkelt gjøre rede for hva begrepet betyr. Preterisme er det motsatte av futurisme (latin futurum – framtid). Når en profeti gis i Bibelen er den alltid en futurisme. Det betyr at oppfyllelsen ligger et sted i fremtiden. Noen ganger ble profetier oppfylt i GT som da jødene kom tilbake fra Babylon og bygget opp igjen templet og Jerusalem. Et annet eksempel er Jes.44-45 da kong Kyros oppmuntret jødene til å reise hjem. Andre ganger var profetiene messianske og eskatologiske. Det betyr at de hadde sin oppfyllelse i Jesus Messias og det vi kaller endetiden. Da profetier ble oppfylt gikk de over fra å være futuristisk til preteristisk. Begrepet ”preterisme” betyr altså allerede oppfylt. Oppfyllelsen ligger altså bak oss. Debatten går i grunnen ut på hvor mye av det profetiske ord som allerede er oppfylt.

Merk deg dette så langt:

 • Futurisme: Oppfyllelse av profetiene ligger foran oss

 • Preterisme: Oppfyllelse av profetiene ligger bak oss

ALLE KRISTNE ER ”LITT” PRETERISTER

Alle kristne tror at en mengde profetier allerede er oppfylt. La meg nevne noen få av dem:

1. Messias’ fødsel

Messias skulle fødes i Betlehem: Mika 5:1-2, – oppfylt i Matt.2:5-6

Messias skulle fødes av en jomfru, Jes.7:14, – oppfylt i Matt.1:23

2. Messias blir forrådt

Messias skulle bli forrådt for 30 sølvpenger, Sak.11:13, – oppfylt i Matt.26:15

3. Messias’ død på korset

Jesu død på korset, Sal.22:1-2 – MIN GUD, MIN GUD, HVORFOR HAR DU FORLATT MEG?

Oppfylt i Mark.15:34

De delte hans klær mellom seg, Sal.22:19 – oppfylt Joh.19:24

4. Messias’ oppstandelse

 • Sal 16,10-11 – “For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse.  Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.”

 • Apg.2:25-28 – Oppfylt da Jesus sto opp fra de døde,

5. Messias’ opphøyelse ved Faderens høyre hånd

Sal.110:1-5 – Opphøyelse på tronen, etter Melkisedeks vis profetert. Oppfylt Heb.5-7

6. Messias utgyter sin Ånd

Joel.3:1-2 – Løftet gitt i Joel 3. Oppfylt i Apg.2:1-17

7. Dannelsen av Menigheten

Jes.28:16 – Messias som grunnstein i det nye templet. Oppfylt i Menigheten, 1.Pet.2:5-7, Rom.9:33,

Noen hevder at ca. 300 profetier ble oppfylt da Jesus kom første gang. Alle kristne erkjenner at disse profetier er preterisme, altså oppfylt. Dersom en kristen er i debatt med en ortodoks jøde om disse avsnitt i GT vil jøden anklage den kristne for vranglære og preterisme. I en jødes øyne har disse profetier ingenting med Jesus å gjøre, mens alle kristne har et preteristisk syn på disse sannheter.

ET SKILLE VED JESU ENDETIDSTALE

Jesu endetidstale finner vi i de tre synoptiske evangelier, Matt.24, Mark.13 og Luk.21. Her ser vi skillet mellom meg som preterist og det tradisjonelle futuristiske synet. La oss se litt på hvordan futurister legger dette ut. I mitt bibliotek med futuristiske bøker starter man i Mark.13:5-8 og legger ut forskjellige endetidstegn som man hevder oppfylles i vår samtid. Du kan lese om dem her. Krig og rykter og krig er veldig kjent. Det samme gjelder jordskjelv her og der.

 • Mark 13:5-8 5 – “Jesus begynte å si til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! Mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg! og de skal føre mange vill.  Men når dere hører krig og rykter om krig, da la dere ikke skremme! For dette må skje, men enden er ikke ennå.  8 For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød og opprør. Dette er begynnelsen til fødselsveene. Men ta dere i vare! De skal overgi dere til domstolene, og dere skal bli hudstrøket i synagoger. Og dere skal bli framstilt for landshøvdinger og konger for mitt navns skyld, til et vitnesbyrd for dem.”

Det underlige er imidlertid at alle futurister som legger dette ut, hopper over innledningen i Mark.13:1-4. Matteus-versjonen jobber jeg med i et eget studium. La oss nå se på Markus-versjonen.

 • Mark.13:1-4 – “Da han gikk ut av templet, sa en av hans disipler til ham: Mester! Se for noen steiner og for noen bygninger! Jesus svarte og sa til ham: Ser du disse store bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli brutt ned. Og da han satt på Oljeberget rett imot templet, og de var alene, spurte Peter, Jakob, Johannes og Andreas ham: Si oss: Når skal dette skje? Og hva er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?”

Vi skal merke oss fem ting ved konteksten som også er temaet:

 • En av disiplene viser til templet i Jerusalem, v.1

 • Jesus sier at det ikke skal levnes stein på stein, alt skal ødelegges, v.2

 • Fire disipler er i enerom med Jesus rett imot templet og spør i v.3:

 • Når skal dette skje og hva skal tegnet være når alt dette fullbyrdes?, v.4

 • Jesus begynner å svare: «Se til at ingen fører dere vill», v.5.

Her ser vi forskjellen på futurisme og preterisme. Futurismen ser på nyhetene, står med aviser i den ene hånden og Bibelen i den andre og ser hvordan profetiene oppfylles om jordskjelv ”rett for våre øyne” som i Mark.13:8. Det er slik trenden er i bøkene til Oswald Smith og Erling Strøm og andre som omtaler ”tidens tegn”. Jeg har over 300 futuristiske bøker og hefter om det profetiske ord.

Ikke en av dem tar for seg konteksten i Mark.13:1-4 og Luk.21:5-7. De begynner alle med å legge ut tiden tegn mens de glemmer hva Jesus og disiplene egentlig snakker om. Han snakker om templets ødeleggelse som symboliserer jødedommens ende. Det er altså ikke Menighetens slutt det tales om, men den gamle pakts Israels ende. Flere og flere bibellærere begynner etterhvert å oppdage konteksten, og innser derfor at Jesus snakker om Jerusalems ødeleggelse i år 70. En god del futuristiske teologer, som f eks. Dr. Thomas Ice,  har etter å vært i debatt med preterister endret syn på Luk.21:5-24, og erkjenner at disse vers handler om år 70. Mens de samtidig mener at samme tale i Matt.24 handler om vår fremtid. Men  mange kjente forkynnere og teologer innser at også disse kapitler handler om Jerusalems ødeleggelse i år 70. Charles Spurgeon er en av dem, (Spurgeons Popular Exposition of Matthew, 1979, s.11). Spurgeon hadde et preteristisk syn på Matt.24. Men det betyr imidlertid ikke at han nødvendigvis hadde et preteristisk syn på andre eskatologiske tekster.

Hva gjør preterister? De er nøyere med konteksten når de studerer, og konkluderer: Det er templets ødeleggelse, symbolet for jødedommen, som er temaet i alle tre evangeliene. ”Enden” handler med andre ord om enden på den gamle pakts jødedom. Mens futurister ikke sier ett eneste ord om konteksten i Mark.13:1-4. Man hopper direkte til Mark.13:5-14 og leser det inn i vår egen samtid.

HVEM SNAKKER JESUS TIL? DISIPLENE ELLER OSS?

Tenk deg tilbake i disiplenes sted. Gang på gang sier Jesus ”dere” i sine svar. Jesus begynte å si til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! v.5. Når dere hører krig og rykter om krig, da la dere ikke skremme! v.7 Men ta dere i vare! De skal overgi dere til domstolene, og dere skal bli hudstrøket i synagoger, v.8.

Tror du disiplene forsto Jesus dit hen at han snakket om folk som lever i vår egen  samtid eller i vår fremtid? Nei, han snakket til dem om hva de skulle se og erfare i forkant av templets fall. Jesus villedet ikke disiplene. Dersom han svarte på noe helt annet enn det de spurte om, ja så ville Jesus vært en villeder.

På skolen lærte vi at ”dere” er annen person flertall. Mens «de» er tredje person. Derfor mente Jesus disiplene når han sa ”dere”. Han snakket ikke om hver av de 50 generasjoner som er gått siden, men til disiplene der og da. Alle tegn ble oppfylt før Jerusalems fall i år 70. Det får vi bekreftet både av Bibelen og historikeren Josefus. Ettersom futurismen har skjøvet dette foran oss i mange generasjoner, er kirkehistorien full av såkalte profetrøster og spekulanter. Futurismen har bragt profetordet i vanry med minst 1100 falske profetier, og slik vil det fortsette inntil vi innser hva som allerede er oppfylt, («The Day and Hour», Dr. Francis X. Gumerlock).

Så lenge man fortsetter å skyve dette foran seg, vil dette ondet ikke ta slutt. På grunn av internett, YouTube og Facebook florerer det med falske profetier mer enn noen gang. Boken til Dr. Gumerlock kom ut i år 2000, og siden har det virkelig tatt av. Det dukker stadig opp nye kandidater for Antikrist, nye datoer for den store trengsel varsles med jevne mellomrom og falske profetier om blodmåner gjør at mange flytter fokus bort fra Kristus og den perfekte frelse han har gitt oss, til endeløse spekulasjoner som kun fører til forakt hos tenkende mennesker.

FLERE FORMER FOR PRETERISME

Det er flere former for preterisme. Noen tror at absolutt alt ble oppfylt i år 70 (full-preterister), mens andre tror at kun dommen over jødedommen fant sted da. Mens Jesu gjenkomst, oppstandelsen, opprykkelsen og den evige dom enda ligger foran oss. Disse siste kalles del-preterister (partial preterists). Da min venn Leif Gullberg for noen år siden spurte meg hva vi skulle kalle det engelske ‘partial preterism’ på norsk, foreslo jeg del-preterisme. Men det finnes flere nyanser av preterismen utenom disse. Men det vil vi ta for oss etter hvert som tingene utvikler seg.

Det er ingen tvil om at år 70 er viktig for preterister. Jeg føler dog at det blir feil for meg å flytte fokus fra Jesus og Golgata til år 70. Tiden fra korset til år 70 anser jeg som utfasingen av jødedommen og samtidig den progressive etablering av Kristi evige rike, Heb.8:13. Dette nye univers med Jesus i sentrum også kalt ”i Kristus” av Paulus er nå mitt fokus. Dette gjør at jeg er orientert omkring det Guds rike (kingdom oriented) som allerede er etablert. Kristus må nå forkynnes så nye mennesker kommer inn i riket og så de som allerede er kommet kan vokse i nåde og kjennskap. Men alle spekulasjoner omkring profetier som allerede er oppfylt er historie. Det eneste som venter oss nå er den fulle manifestasjon av riket når kongen innhyller sitt folk i full herlighet slik at hele universet blir berørt, Kol.1:16, 20 . Det vil imidlertid kreve hundrevis av bibeltimer å få frem alle sidene av dette